Volgens de wetgeving is het zo dat de wettelijke vakantiedagen komen te vervallen, als de medewerker binnen zes maanden na het jaar dat de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd die dagen niet heeft opgenomen. Toch?!

Inmiddels is door jurisprudentie duidelijk geworden dat die dagen niet zomaar mogen komen te vervallen. Als werkgever heb je een duidelijke vergaande inspanningsverplichting om je medewerkers te wijzen op het opnemen van vakantiedagen.

Het volstaat niet om een automatisch gegenereerd signaal vanuit een HR-systeem te sturen of om het in het Personeelshandboek op te nemen. De werkgever moet tijdig, concreet en individueel aan de medewerker laten weten dat de vakantiedagen per 1 juli van het jaar komen te vervallen, maar ook wat het verval inhoudt; er bestaat na die datum geen recht meer om die vakantiedagen op te nemen en ze worden ook niet uitbetaald.

Voldoe je als werkgever niet aan die inspanningsverplichting, dan kan er niet automatisch een beroep worden gedaan op de vervaltermijn van de vakantiedagen. Dit geldt voor zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen. 

Zorg er altijd voor dat je de berichtgeving aan de medewerker schriftelijk vastlegt in de medewerkersdossiers. Je weet maar nooit of je nog eens moet aantonen dat je aan deze inspanningsverplichting hebt voldaan…

De vervaltermijn van een half jaar geldt niet als de medewerker redelijkerwijs de wettelijke vakantiedagen niet kon opnemen binnen de vervaltermijn, omdat hij bijvoorbeeld ziek was.

Mogen de wettelijke vakantie-uren van 2020 per 1 juli 2021 komen te vervallen door alle gevolgen van het coronavirus? Ja. In principe hebben de gevolgen van het coronavirus geen invloed op de wettelijke geldigheid van vakantiedagen. Het is ook niet relevant dat een medewerker nu niet (naar een land van zijn keuze) kan reizen of zijn vakantiedagen niet kan gebruiken waarvoor hij ze het liefst wil gebruiken. Afhankelijk van de situatie (bijv. is er voldoende werkvoorraad of niet?) kun je met je medewerkers in gesprek gaan om de vakantiedagen langer te laten behouden en de vervaltermijn te verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de wettelijke vakantiedagen van 2020 blijven staan tot uiterlijk 1 januari 2022. Leg dat wel goed schriftelijk vast, zodat er geen misverstanden over ontstaan. Het meest belangrijke in deze situatie is dat je in goed overleg met elkaar (en met de OR) afstemt. Goed werkgeverschap èn goed werknemerschap is vaak de beste sleutel naar een oplossing!

Let op: in de cao en/of in de arbeidsovereenkomst kan zijn opgenomen dat de wettelijke vakantiedagen langer geldig zijn dan de in de wet vastgestelde termijn van 6 maanden.

De bovenwettelijke vakantiedagen kennen een verjaringstermijn van 5 jaar. De in 2020 opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen verjaren dus op 1 januari 2026.